AllmänhetVårdpersonal
D-vitamin och kopplingen till osteoporos

D-vitaminbrist och kopplingen till osteoporos

Kopplingen mellan D-vitaminbrist och osteoporos är känd sedan länge. Eftersom symtomen på D-vitaminbrist är diffusa och kunskapen om vitaminets funktioner i många fall är otillräcklig, förblir tillståndet dock ofta odiagnostiserat. D-vitamin ökar kalciumupptaget i duodenum, samt reglerar kalcium- och fosfatnivåerna i blodet.

Adekvata D-vitaminnivåer i serum är nödvändiga för normal skelettutveckling och gör det indirekt möjligt för ny benvävnad att mineraliseras. Vid normalt D-vitaminstatus absorberas över 30 procent av allt dietärt kalcium, men vid D-vitaminbrist sjunker upptaget till 10-15 procent, vilket kan leda till hypokalcemi och en kompensatorisk ökning av PTH1.

PTH samspelar med njurfunktionen och skelettet, samt intaget och tarmabsorptionen av kalcium och D-vitamin för att reglera kalciumnivåerna i blodet. Förhöjt PTH kan orsakas av bristfällig exponering för solljus, otillräckligt intag eller malabsorption av kalcium och/eller D-vitamin. En kompensatorisk höjning av PTH leder till ökade kalciumnivåer i blodet genom:

  • ökad återresorption av kalcium i njurarna 
  • stimulering av kalcitriolbildningen
  • ökad skelettresorption

Hypokalcemi och D-vitaminbrist är kopplade till rakit hos barn och osteomalaci hos vuxna, och i förlängningen även till en ökad risk för osteoporos2. D-vitaminnivån påverkar även frakturrisken, eftersom en brist kan försämra muskelfunktionen och balansen, och därigenom öka risken för fall. 

Kan behandling mot D-vitaminbrist minska risken för osteoporos?

D-vitamin som monoterapi i form av kolekalciferol (t.ex. Divisun) har visat sig effektivt för att motverka utvecklingen av rakit och osteomalaci3, vilket i sin tur kan leda till sekundär osteoporos. Förutom att behandling med D-vitamin kan förbättra skeletthälsan kan det motverka symtom på osteomalaci, exempelvis muskuloskeletal värk och muskelsvaghet . Kombinationspreparat (t.ex. Kalcipos) förskrivs alltid som tilläggsbehandling för effektiv osteoporosbehandling och prevention. Läkemedelsverket rekommenderar att kombinationspreparat förskrivs till patienter med dokumenterad brist på kalcium och D-vitamin, som samtidigt behandlas för osteoporos med exempelvis bisfosfonater. Konensus kring optimalt D-vitaminstatus saknas, men ett vanligt gränsvärde i Sverige är 75 nmol/L. Värden som ligger under 25 nmol/L definieras som bristtillstånd och under 50 nmol/L benämns insufficiens.

Lär dig mer om D-vitamin och D-vitaminbrist:


Referenser:

1 http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=5034 
2 http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=5034 
3 Läkartidningen. 2014;111:CW6C 

Divisun - läkemedel vid D-vitaminbrist

Divisun

Divisun, som ingår i läkemedelsförmånen, underlättar både behandling och förebyggande av D-vitaminbrist. Divisun kan användas vid alla stadier av låga D-vitaminnivåer. Divisun finns i styrkorna 800IE och 2000IE för behandling av D-vitaminbrist.

Lär dig mer om Divisun

Patientfall D-vitaminbrist

Patientfall inom D-vitaminbrist

Jobbar du med utredning av D-vitaminbrist? Här på Bristguiden kan du som jobbar inom vården läsa om utredning av D-vitaminbrist i form ett interaktivt patientfall.

Till patientfallet