AllmänhetVårdpersonal
Symtom

Symtom på D-vitaminbrist

D-vitaminbrist är sannolikt underdiagnostiserat1, eftersom symtomen ofta är diffusa eller obefintliga och ibland kan förväxlas med andra tillstånd. Dessutom är patientens serumkalcium och andra rutinblodprover som tas ofta normala.  

Lindrig D-vitaminbrist ger inga uttalade symtom. Uttalad, kronisk brist kan yttra sig på olika sätt hos olika patienter och kan ge följande symtom:

  • Proximal myopati med muskelsvaghet, t.ex. svårigheter att resa sig utan stöd från stol, eller gångsvårighet
  • Migrerande skelettsmärta
  • Symmetrisk proximal muskuloskeletal värk som ofta är lokaliserad i ländrygg, bäcken och lårben
  • Benuppmjukning
  • Gångrubbning 
  • Ökad frakturrisk
  • Falltendens hos äldre
  • Parestesier, kramp
  • Allmänsymtom som koncentrationssvårigheter och irritabilitet

D-vitaminstatus bör även utredas hos personer som har hypokalcemi och/eller sekundär hyperparatyreoidism. Allmän screening för D-vitaminbrist rekommenderas inte, men om symtomen ger anledning till misstanke om D-vitaminbrist, eller patienten hör till en riskgrupp, bör en utredning göras. D-vitaminstatus bestäms i regel med provtagning av 25-hydroxyvitamin D i serum, S-25(OH)D. Förutom labprover rekommenderas bentäthetsmätning (DXA) vid misstänkt osteomalaci eller osteoporos och röntgenundersökning vid rakit2

Differentialdiagnoser för D-vitaminbrist är fibromyalgi, kronisk trötthet och primär hyperparatyreoidism.

Vilka gränsvärden gäller för D-vitaminbrist?

Det finns inget internationellt konsensus för optimalt D-vitaminstatus men i Sverige anges oftast ett värde på 75 nmol/L. Flera undersökningar har visat att de flesta svenskar ligger under den nivån, särskilt under vintermånaderna3. Värden under 25 nmol/L anses innebära en hög risk för rakit/osteomalaci och myopati, och är indikation för behandling. Lindrig brist, så kallad insufficiens, kan leda till ökad PTH-insöndring och benresorption, men hälsoriskerna på lång sikt är omdiskuterade4.

Riktlinjer för bedömning av D-vitaminbrist:

 

S-25(OH)D nmol/L

D-vitaminstatus

Behandlingsindikation

<25 nmol/L

Brist

Behandlingsindikation föreligger

25–50 nmol/L

Insufficiens

Behandlingsindikation finns i regel om annan serumbiokemi (nivåer av t.ex. kalcium, alkaliska fosfataser [ALP] eller parathormon [PTH]) är påverkad.

>50 nmol/L

Sufficiens

Ingen behandlingsindikation föreligger.

 

Källa: Svenska Osteoporossällskapet

Rakit hos barn

Hos barn kan uttalad D-vitaminbrist leda till rakit, eller engelska sjukan, vilket leder till benuppmjukning och felställning av skelettet. Detta kan yttra sig i form av hjulbent- eller kobenthet, insjunken bröstkorg och deformerat bäcken. Fontanellerna sluter sig därtill mycket långsamt, vilket gör att huvudet blir större än normalt, och tandutvecklingen påverkas negativt. Rakit är tack vare allmän D-profylax fortfarande ovanligt i Sverige, men sjukdomen ökar på flera håll i världen. Läs mer om barns behov av D-vitamin under avsnittet Barn och D-vitaminbrist.

Lär dig mer om D-vitamin och D-vitaminbrist:


Referenser:

1 http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=5034 
2 http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=4004 
3 http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=6279 
4 http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=6279 

Divisun - läkemedel vid D-vitaminbrist

Divisun

Divisun, som ingår i läkemedelsförmånen, underlättar både behandling och förebyggande av D-vitaminbrist. Divisun kan användas vid alla stadier av låga D-vitaminnivåer. Divisun finns i styrkorna 800IE och 2000IE för behandling av D-vitaminbrist.

Lär dig mer om Divisun

Patientfall D-vitaminbrist

Patientfall inom D-vitaminbrist

Jobbar du med utredning av D-vitaminbrist? Här på Bristguiden kan du som jobbar inom vården läsa om utredning av D-vitaminbrist i form ett interaktivt patientfall.

Till patientfallet