AllmänhetVårdpersonal
Uppföljning

Uppföljning av behandling

Behandling av D-vitaminbrist fortsätter så länge patienten har riskfaktorer för brist, till exempel mörk hy, täckande klädsel eller begränsad utevistelse, men bör alltid fortgå i minst tre månader för att den fulla effekten ska kunna utvärderas. Först efter denna period når de biologiska processerna steady state. Patienter som har fortsatt låg solexponering efter initial behandling behöver ofta underhållsbehandling livet ut. För att behandlingen ska få önskad effekt är det viktigt att initialt sätta in höga doser (upp till 4000 IE) D-vitamin dagligen. Underhållsbehandlingen kan vara betydligt lägre, ofta 800 IE dagligen.

Vilka värden ska kontrolleras?

Behandlingsmålet för D-vitaminbrist är omtvistat. Ofta anges optimalt S-25(OH)D som >75 nmol/L men evidens saknas i nuläget för nyttan med behandlingsmål >50 nmol/L. Enligt svenska riktlinjer föreligger behandlingsindikation vid <25 nmol/L. Om annan serumbiokemi är påverkad indikeras i vissa fall behandling även vid 25–50 nmol/L1.

Cirka 1-3 månader efter insättningen bör följande värden kontrolleras2:

  • S-kalcium  
  • S-fosfat
  • S-albumin
  • S-ALP

Cirka 3-4 månader efter insättningen kontrolleras S-25(OH)D för att se om önskad målnivå har uppnåtts. Efter den initiala kontrollen görs en kontroll per år tills D-vitaminnivån har stabiliserats, gärna i februari-april månad. Om S-25(OH)D har stabiliserats men riskfaktorerna kvarstår förnyas receptet kontinuerligt, exempelvis med Divisun.

Om patienten inte svarar på behandling

Behandlingssvaret kan variera stort från individ till individ beroende på ärftliga faktorer, absorption i tarmen och elimination, men i regel ger en daglig dos på 800 IE S-25(OH)D-nivåer på >50 nmol/L. Om nivåerna inte har normaliserats efter tre månader kan en dosjustering behövas. Därefter upprepas provtagningen efter ytterligare 3-4 månader. Om patienten inte svarar på behandlingen blir det nödvändigt att ompröva diagnosen och utesluta malabsorption. Compliance måste också säkerställas3.

Hos patienter med osteomalaci kan bentäthetsmätning eventuellt upprepas efter cirka två års D-vitaminbehandling.

Potentiella komplikationer

Behandling med kolekalciferol, med eller utan kalcium, kan vara direkt olämplig vid hyperkalcemi och sarkoidos, och försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter med njursten eller njurinsufficiens. Behandling med både D-vitamin och kalcium ger en ökad risk för nefrokalcinos (förkalkning av njurvävnaden) och njursten. Särskild försiktighet rekommenderas därför vid kombinationsbehandling av äldre personer med nedsatt njurfunktion4.

Lär dig mer om D-vitamin och D-vitaminbrist:


Referenser:

Divisun - läkemedel vid D-vitaminbrist

Divisun

Divisun, som ingår i läkemedelsförmånen, underlättar både behandling och förebyggande av D-vitaminbrist. Divisun kan användas vid alla stadier av låga D-vitaminnivåer. Divisun finns i styrkorna 800IE och 2000IE för behandling av D-vitaminbrist.

Lär dig mer om Divisun

Patientfall D-vitaminbrist

Patientfall inom D-vitaminbrist

Jobbar du med utredning av D-vitaminbrist? Här på Bristguiden kan du som jobbar inom vården läsa om utredning av D-vitaminbrist i form ett interaktivt patientfall.

Till patientfallet