AllmänhetVårdpersonal
Alendronat

Alendronat (alendronsyra)

Alendronsyra, eller alendronat (4-Amino-1-hydroxibutyliden), är en typ av bisfosfonat som är förstahandsval vid behandling av osteoporos med mycket hög frakturrisk. Läkemedlets indikation är behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor. Alendronsyra verkar genom att hämma aktiviteten av osteoklaster, som resorberar benvävnad. Alendronsyra ges som veckotablett i kombination med kalcium och D-vitamin. Studier har visat att alendronatbehandling kan minska risken för en kotfraktur med ca 50 procent och risken för en höftfraktur med ca 30-40 procent. Bland perifera frakturer uppgår minskningen till ca 20 procent.

Vid bedömning om behandling med alendronsyra ska ges bör patientens olika riskfaktorer, bentäthet och framtida frakturrisk vägas samman. Ställningstagande till läkemedelsbehandling bör ske om DXA-mätning visar en låg bentäthet i kombination med en FRAX-risk på 15 procent eller högre. Mycket stark behandlingsindikation föreligger om patienten tidigare har haft höft, kotfraktur eller annan fragilitetsfraktur i kombination med T-score ≤-2,0. Alternativt, låg bentäthet (T-score ≤ - 2.0) och en FRAX-beräknat risk för ”osteoporotisk fraktur” som överstiger 30 %. Stark behandlingsindikation finns också vid inflammatoriska sjukdomar som behandlats med kortison.

Alendronsyra, kalcium och D-vitamin

Aktiv osteoporosbehandling med alendronat bör kombineras med förskrivning av kalcium och D-vitamin. Alendronsyra bör ej förskrivas vid nedsatt njurfunktion (GFR < 35 ml/min). Kombinationspreparat innehåller i regel 500-1000 mg kalcium och 400-800 IE D-vitamin per dag. För personer som har ett normalt intag av mejeriprodukter är ett dagligt tillskott på 500 mg kalcium tillräckligt, medan patienter med lågt eller inget kalciumintag kräver högre doser. Personer med förhöjd risk för D-vitaminbrist (bland annat osteoporospatienter och äldre över 75 år) rekommenderas ett dagligt intag av 20 µg (800 IU) D-vitamin.

Kombinationspreparat som innehåller 500 mg kalcium och 800 IE D-vitamin i en tablett, till exempel Kalcipos-D forte, lämpar sig därför väl för patienter med normal kost där man inte utesluter mejeriprodukter. För patienter med lågt eller inget dietärt kalciumintag rekommenderas istället substitution med 1000 mg kalcium dagligen. I dessa fall förskrivs ofta Kalcipos-D, som är ett kombinationspreparat med 500 mg kalcium och 400 IE D-vitamin och doseras två gånger dagligen. 

Kombinationspreparat förskrivs även till patienter med konstaterad brist på kalcium och/eller D-vitamin, och som profylax till personer som bedöms ha hög risk för sådan brist, samt till patienter som behandlas med systemisk glukokorticoider minst 3 månader.

Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av läkemedel med kalciumkarbonat och D-vitamin (kolekalciferol) när nedsatt njurfunktion föreligger. 

Behandling med alendronat

Bisfosfonater som alendronsyra är förstahandsval vid behandling av postmenopausal osteoporos. Behandlingens längd beror på individens frakturrisk men 4-6 år rekommenderas av Svenska Osteoporossällskapet. Substitution med kalcium och D-vitamin bör fortsätta 1-2 år efter avslutad behandling med bisfosfonater på grund av dessa preparats långa retentionstid i skelettet. Kontraindikationer är dyspepsi, dysfagi och kraftig nedsatt njurfunktion, samt i vissa fall svårigheter med patientens ”compliance”.

På grund av gastrointestinal interaktion ska alendronat inte intas vid samma tidpunkt som föda, annan dryck än vatten eller tillsammans med andra läkemedel. Lämpligen tas alendronsyra tabletten på morgonen minst 30 min före frukost. Om patienten under behandlingen mestadels blir sängbunden bör patienten sluta med alendronsyratablett eftersom dessa kan orsaka skada på esofagus om den inte sväljes rätt.

Läs mer om alendronat och osteoporos:

Tridepos förpackning

Tridepos - osteoporosbehandling i kombinationsförpackning

Den bästa behandlingen är den som faktiskt tas. Tridepos är en behandling som är enkel att ordinera och enkel för patienten att ta. Lite enklare för patienten – lite enklare för dig.

Lär dig mer om Tridepos