AllmänhetVårdpersonal
Användning

Ta kontroll med Divisun

Divisun är ett läkemedel som används för att behandla patienter med låga D-vitaminnivåer. Läkemedlet ordineras som tablett vilket underlättar korrekt dosering och administrering. Som förskrivare kan du känna dig säker på att din patient tar rätt dos – vid varje administreringstillfälle. Med styrkorna Divisun 800 IE och Divisun 2000 IE täcks behovet av D-vitamin vid insatt behandling oavsett bristtillståndets svårighetsgrad.

Riktlinjer för behandling med Divisun

Behandlingsdosen varierar beroende på huruvida behandlingen avser insufficiens eller brist på D-vitamin. Dock förordar Svenska osteoporossällskapets kliniska expertgrupp att behandlingsdosen av kolekalciferol bör styras av ursprungsnivån av 25(OH)D. Rekommenderat dagligt intag av D-vitamin för riskgrupper är 800 IE1,2,3, vilket motsvarar en tablett Divisun 800 IE. Parallellt med tablettbehandling bör även livsstilsfaktorer som kost och solljusexponering ses över.

Vid symtomgivande brist rekommenderas en högre daglig dos kolekalciferol på 2 000–
4 000 IE i 3–6 månader för att därefter reducera dosen till 800–1 600 IE. Detta motsvarar en initial dos på 1-2 tabletter Divisun 2000 IE dagligen, som sedan kan övergå till 1-2 tabletter Divisun 800 IE3,4.

Vid 3-4 månader (5 halveringstider i plasma) efter insatt behandling kontrolleras nivåerna av 25(OH)D genom en ny mätning för att observera huruvida målnivån uppnåtts eller om dosen behöver justeras.

Efter insatt behandling påverkas ökningen av 25(OH)D i serum av ärftliga faktorer och variationer i tarmupptag och elimination, men 800 IE kolekalciferol dagligen resulterar vanligen i ca 20 nmol/l ökning av 25(OH)D.

Riskgrupper för D-vitaminbrist

Följande grupper löper en större risk att drabbas av D-vitaminbrist än den allmänna befolkningen3:

 • Individer som använder heltäckande kläder, undviker solexponering eller har mörk hudfärg.
 • Äldre som sällan vistas utomhus eller som bor på särskilt boende.
 • Patienter med höftfraktur.
 • Patienter med malabsorption (beroende på t.ex. celiaki, inflammatorisk tarmsjukdom eller gastrisk bypasskirurgi).
 • Patienter med lever- eller njursvikt.
 • Patienter med viss läkemedelsbehandling, inkluderande antiepileptika, kortison, antimykotika och HIV-läkemedel.

D-vitamin bör analyseras hos patienter i riskgrupper, speciellt vid följande symtom och/eller tecken3:

 • Symmetrisk proximal muskuloskeletal värk.
 • Muskelsvaghet, t ex svårigheter att resa sig utan stöd från stol eller gångsvårighet*.
 • Falltendens hos äldre.
 • Förekomst av hypokalcemi och/eller sekundär hyperparatyreoidism.

*Observera dock att om patienten har uttalad muskelsvaghet som leder till gångsvårigheter (vaggande gång) och muskuloskeletal värk, där man konstaterar D-vitaminbrist med sekundär hyperparatyreoidism och eventuellt förhöjda alkaliska fosfataser (ALP), bör osteomalaci misstänkas och remiss till specialistklinik övervägas.

Divisun 2000 IE

Beställ ett läkemedelsprov

Vill du veta mer om Divisun och boka ett möte med en av våra produktspecialister?


Referenser

1. www.slv.se, BAKGRUND, PRINCIPER OCH ANVÄNDNING Nordiska närings-rekommendationer 2012 – REKOMMENDATIONER OM NÄRING OCH FYSISK AKTIVITET

2. Bischoff-Ferrari HA et al, A pooled analysis of vitamin D dose requirements for fracture prevention. N Engl J Med. 2012 Jul 5;367(1):40-9.)

3. Lorentzon, M et al. D-vitaminbehandling och skeletthälsa – svenska riktlinjer behövs. Rekommendationer från Svenska osteoporossällskapets kliniska expertgrupp. Läkartidningen. 2014;111:CW6C.

4. Divisun produktresumé, fass.se.


Divisun® (kolekalciferol). Rx. F. Beredningsform: Tablett. ATC-kod: A11C C05. Indikation (800 IE): Profylax och behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar. Som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D-brist, tilläggsbehandling med kalcium bör då övervägas. Indikation (2000 IE): Behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar. Rekommenderad dosering: 1 tablett dagligen. Högre doser kan behövas för att uppnå önskad serumnivå av 25(OH)D. Den dagliga dosen bör inte överskrida 4000 IE. Innehåll: 1 tablett innehåller: kolekalciferol 800 IE respektive 2000 IE (motsvarande 20 respektive 50 mikrogram vitamin D3). Förpackningsstorlekar (800 IE): 90 tabletter i blister. 250 tabletter i plastburk. Förpackningsstorlekar (2000 IE): 90 tabletter i blister. Datum för översyn av produktresumé: 2017-02-27. För ytterligare information och pris se www.fass.se.

Behandlingsindikation3

 • Brist:
  25(OH)D <25 nmol/l. Behandlingsindikation föreligger.

 • Insufficiens:
  25(OH)D 25–50 nmol/l. Behandlingsindikation finns om annan serumbiokemi (nivåer av t.ex. kalcium, alkaliska fosfataser [ALP] eller parathormon [PTH]) är påverkad.

 • Sufficiens:
  25-OH-D >50 nmol/l.