AllmänhetVårdpersonal
Frågor och svar

Frågor och svar rörande Divisun

Du som möter patienter med symtomgivande D-vitaminbrist möts säkerligen av en rad frågor. Här följer några exempel på frågor som dina patienter eller du själv kan tänkas ställa.

Vad har Divisun för indikation?
Vad har Divisun för indikation?

Divisun 800 IE har indikationen behandling av D-vitaminbrist och förebyggande behandling för att undvika D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar. Läkemedlet är också avsett som komplement till benspecifik behandling vid osteoporos (t.ex. bisfosfonater, teriparatid, denosumab) men bör då kombineras med kalcium.

Även Divisun 2000 IE har indikationen behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar samt som ett komplement till benspecifik behandling vid osteoporos, och bör likt Divisun 800 IE kombineras med kalcium i dessa fall.

Vilka effekter på kroppen är vetenskapligt belagda?
Vilka effekter på kroppen är vetenskapligt belagda?

Det anses väl etablerat att långvarig D-vitaminbrist (tillsammans med ett lågt kalciumintag) leder till rakit och osteomalaci. Behandling med D-vitamin motverkar uppkomsten av dessa sjukdomar.


Varför kommer en ny styrka med Divisun 2000 IE?
Varför kommer en ny styrka med Divisun 2000 IE?

Den interindividuella variationen i svaret på en oralt given dos kolekalciferol är stor. Dosen måste därmed anpassas utifrån hur individen svarar på behandlingen. Många patienter behöver en högre daglig dos kolekalciferol, som blir opraktisk att administrera med tabletter innehållande enbart 800 IE kolekalciferol.

Meda har därför tagit fram en tablett med styrkan 2000 IE per tablett för att underlätta administrering av högre doser kolekalciferol vid behandling av D-vitaminbrist.

Varför är lägsta styrkan Divisun 800IE?
Varför är lägsta styrkan Divisun 800IE?

Kolekalciferol 800 IE täcker dagsbehovet och är den dos som rekommenderas för riskgrupper för D-vitaminbrist1-2.

Dosen måste avpassas för varje enskild patient och doser mellan 800 IE och 4000 IE per dag kan behövas för att uppnå adekvata serumnivåer.

Referenser

1. Nordiska näringsrekommendationer 2012.
2. Lorentzon, M et al. D-vitaminbehandling och skeletthälsa – svenska riktlinjer behövs. Rekommendationer från Svenska osteoporossällskapets kliniska expertgrupp. Läkartidningen. 2014;111:CW6C.

Vad är skillnaden mellan vitamin D2 och D3?
Vad är skillnaden mellan vitamin D2 och D3?

D3 (kolekalciferol) är den form som människor och andra djur producerar i huden under inverkan av ultraviolett strålning, medan D2 (ergokalciferol) bildas i svampar (bland annat jäst).

Studier pekar på att D3 ger bättre respons än D2 (med avseende på uppmätt serum av 25(OH)D) vid oral tillförsel1. Det förefaller också som om omvandlingen från 25(OH)D (förrådsformen) till 1,25(OH)2D (aktiva formen) i människokroppen går betydligt snabbare med D3 än D2.

Referenser

1. ARMAS L, HOLLIS BW, HEANEY RP. Vitamin D2 Is Much Less Effective than Vitamin D3 in Humans. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 89(11):5387–5391.

Hur stor är en toxisk dos av vitamin D3?
Hur stor är en toxisk dos av vitamin D3?

Toxiska symtom på överdosering är ytterst sällsynta och yttrar sig som hyperkalcemi, njursten, kalciuminlagring i njurarna och njursvikt. Institute of Medicine har sammanfattat slutsatserna av ett antal interventionsstudier med vitamin D och kommit fram till att doser understigande 10 000 IE per dag sällan leder till toxicitet, medan doser över 50 000 IE dagligen under veckor och månader i sträck ofta leder till toxicitet (långvarig hyperkalcemi)1.

Institute of Medicine (IOM) i USA och European Food Safety Agency (EFSA) har utifrån dessa data föreslagit ett övre gränsvärde för intag (Upper Limit, UL) på 4000 IE per dag. Det vedertagna övre gränsvärdet för normal 25(OH)D-nivå i serum är 225 nmol/l.

D-vitamin är i sig inaktivt och omvandlas i två steg till sin aktiva form 1,25(OH)2D. Omvandlingen till den aktiva formen är strikt reglerad vilket i sig bidrar till en fördelaktig tolerabilitetsprofil. Vitamin D och 25(OH)D kan lagras av kroppen för framtida behov.

Referenser

1. IOM (Institute of Medicine). Dietary reference intakes for calcium and vitamin D. Washington: DTNAP; 2011.

Kan veganer använda Divisun?
Kan veganer använda Divisun?

Vitamin D3 (kolekalciferol) framställs genom UV-bestrålning av ullfett som dock inte ingår i den färdiga produkten. En strikt vegan kan ha svårigheter att acceptera ursprungsmaterialet av detta skäl. Personen bör göras uppmärksam på att får enligt lag skall klippas en gång om året och att ullfett därför är en biprodukt av en god djurhållning. Inga djur skadas eller dödas i framställningen av kolekalciferol. Inga andra komponenter i Divisun har animaliskt ursprung.Divisun® (kolekalciferol). Rx. F. Beredningsform: Tablett. ATC-kod: A11C C05. Indikation (800 IE): Profylax och behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar. Som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D-brist, tilläggsbehandling med kalcium bör då övervägas. Indikation (2000 IE): Behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar. Rekommenderad dosering: 1 tablett dagligen. Högre doser kan behövas för att uppnå önskad serumnivå av 25(OH)D. Den dagliga dosen bör inte överskrida 4000 IE. Innehåll: 1 tablett innehåller: kolekalciferol 800 IE respektive 2000 IE (motsvarande 20 respektive 50 mikrogram vitamin D3). Förpackningsstorlekar (800 IE): 90 tabletter i blister. 250 tabletter i plastburk. Förpackningsstorlekar (2000 IE): 90 tabletter i blister. Datum för översyn av produktresumé: 2017-02-27. För ytterligare information och pris se www.fass.se.

Divisun - läkemedel vid D-vitaminbrist

Divisun

Divisun, som ingår i läkemedelsförmånen, underlättar både behandling och förebyggande av D-vitaminbrist. Divisun kan användas vid alla stadier av låga D-vitaminnivåer. Divisun finns i styrkorna 800IE och 2000IE för behandling av D-vitaminbrist.

Lär dig mer om Divisun