OSTEOPOROSFRAKTURER


Var tredje sekund drabbas någon i världen av en osteoporosfraktur. Hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män över 50 kommer att drabbas av en fraktur senare i livet.

För kvinnor innebär det att risken för en osteoporosfraktur är större än den sammantagna risken för cancer i brösten, äggstockarna och livmodern. För män är risken för en osteoporosfraktur större än risken för prostatacancer. Höften, underarmen och proximala humerus är vanliga lokaler för fragilitetsfrakturer, men de kan uppstå på vilken skelettlokal som helst, även bäckenbenet, revbenen, överarmen, distala femur och skenbenet. År 2000 drabbades europeiska män och kvinnor över 50 års ålder av uppskattningsvis 620 000 frakturer i höften, 574 000 handledsfrakturer, 250 000 frakturer i proximala humerus och 620 000 frakturer i ryggraden – totalt sett 34,8 procent av alla osteoporosfrakturer i världen. Allt som allt orsakar osteoporos ungefär 2,7 miljoner frakturer i Europa varje år. I Europa ligger osteoporos bakom fler invalidiseringar och förlorade livsår än reumatoid artrit. Sjukdomen är vanligare än alla typer av cancer, förutom lungcancer.

KOSTNADER FÖR OSTEOPOROS

År 2010 beräknades de direkta kostnaderna för osteoporos i de 27 EU-länderna uppgå till 360 miljarder kronor. Förutom de samhällsekonomiska kostnaderna, orsakar osteoporos enormt mänskligt lidande. Osteoporosfrakturer kan vara invalidiserande, smärtsamma och – i vissa fall – leda till förtida död. År 2010 orsakade fragilitetsfrakturer 43 000 dödsfall i EU. Av de osteoporosrelaterade dödsfallen hos kvinnor berodde ca 50 procent på höftfrakturer, 28 procent på kliniska ryggkotsfrakturer och 22 procent på andra frakturer.

Höftfrakturer är de vanligaste och allvarligaste osteoporosfrakturerna, eftersom de orsakar akut smärta och funktionsnedsättning, kräver sjukhusinläggning och är svåra att rehabilitera. Många patienter blir permanent invalidiserade och institutionaliserade på seniorboenden. Eftersom äldre är överrepresenterade bland osteoporospatienter och åldringar är den snabbast växande demografiska gruppen, kommer fragilitetsfrakturer förmodligen att utvecklas till en global epidemi om inte förebyggande åtgärder sätts in.

BRYTA FRAKTURKARRIÄREN

Det är ingen nyhet att en fraktur lätt kan ge upphov till flera. Patienter som fått en fragilitetsfraktur har en 50 procent högre risk för att drabbas av ytterligare en fraktur i framtiden, och nästan hälften av alla höftfrakturpatienter har drabbats av ett benbrott vid ett tidigare tillfälle. Trots det förblir osteoporos ofta odiagnostiserad och obehandlad. De flesta patienter som söker vård på grund av en fragilitetsfraktur får aldrig någon bedömning eller information om den underliggande orsaken, och alltför få får behandling för osteoporos inom ett år, för att förebygga framtida frakturer.

Tidig upptäckt och intervention är helt avgörande för att bryta detta mönster. Det finns en rad farmakologiska behandlingar som är indikerade för att förebygga och behandla osteoporos, och i regel förskrivs de tillsammans med kalcium och D-vitamin. Osteoporosläkemedel som kombineras med kalcium- och D-vitamintillskott har visat sig minska benbrott både hos patienter som inte tidigare haft några frakturer och patienter som har haft flera frakturer. Eftersom en fraktur ofta är den första kliniska manifestationen på osteoporos är det viktigt att läkare och annan vårdpersonal agerar snabbt för att förebygga eventuella efterföljande frakturer. I de vårdsystem där osteoporos diagnostiseras och behandlas tidigt har man funnit att återfallsfrakturerna kan minskas kraftigt och därigenom leda till dramatiska besparingar.

d-vitaminbrist iStock by Getty Images

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020