AllmänhetVårdpersonal
Divisun

Divisun underlättar behandling av D-vitaminbrist

Trots att D-vitaminbrist kan förebyggas är det ett vanligt förekommande tillstånd hos vissa riskgrupper, särskilt under vinterhalvåret1. Divisun, som ingår i läkemedelsförmånen, är en tablettformulering som är enkel att dosera och administrera och därmed underlättar både behandling och förebyggande av D-vitaminbrist. Divisun kan användas vid alla stadier av låga D-vitaminnivåer.

Divisun

Varför Divisun?

 • Tablettformulering underlättar korrekt dosering
 • Enkel administrering
 • Profylax och behandling av D-vitaminbrist oavsett svårighetsgrad
 • Ingår i högkostnadsskyddet

Behandling med Divisun

Att förebygga och behandla D-vitaminbrist ska vara enkelt och säkert för såväl förskrivare som patient. Divisun, som innehåller vitamin D3 (kolekalciferol), är en liten tablett som är lätt att svälja och har flexibel dosering, vilket minskar risken för bristande följsamhet på grund av felaktig administrering. Divisun finns i två styrkor; Divisun 800 IE samt nya styrkan Divisun 2000 IE.

Ett läkemedel för både
profylax och behandling

Med två styrkor täcker Divisun upp dagsbehovet av D-vitamin, både vid profylax och för behandling av brist. En tablett Divisun 800 IE dagligen säkerställer det dagliga minimibehovet hos riskgrupper2,4. Nya styrkan Divisun 2000 IE är framtagen för att ytterligare underlätta behandling av patienter med D-vitaminbrist3.

Endast 1-2 tabletter dagligen behövs vanligtvis för att uppnå adekvata serumnivåer. Dosinställning görs genom att kontrollera serumnivån av 25(OH)D med en ny mätning vid 3-4 månader (5 halveringstider i plasma) efter insatt behandling för att observera huruvida målnivån uppnåtts eller om dosen behöver justeras1. Divisun ingår i högkostnadsskyddet.

Behandling av D-vitaminbrist

Divisun 800 IE

Divisun 800 IE

Indikation: Profylax och behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar eller som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för D-vitaminbrist i kombination med kalcium.

Dosering: 1 tablett dagligen. Högre doser kan behövas för att uppnå den önskade serumnivån av 25(OH)D. Daglig dos bör ej överstiga 5 tabletter.


Divisun 2000 IE

Divisun 2000 IE

Indikation: behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar.

Dosering: 1 tablett dagligen. Anpassas efter önskad serumnivå av 25(OH)D, bristtillståndets allvarlighetsgrad samt patientens svar på behandlingen. Daglig dos bör ej överstiga 2 tabletter.


Kontraindikationer

 • Sjukdomar och/eller tillstånd som leder till hyperkalcemi eller hyperkalciuri
 • Njursten
 • Nefrokalcinos
 • Hypervitaminos D
 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne*

*Pregelatiniserad majsstärkelse, isomalt (E 953), magnesiumstearat, sackaros, natriumaskorbat, triglycerider (medellånga kedjor), kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumstärkelseoktenylsuccinat (E 1450), all-rac-alpha-tokoferol

Effekt av vitamin D

 • Vitamin D ökar den intestinala absorptionen av kalcium och fosfat.
 • Administrering av vitamin D3 motverkar utvecklingen av rakitis hos barn och osteomalaci hos vuxna.
 • Administrering av vitamin D3 motverkar även ökning av parathormon (PTH) som beror på kalciumbrist och som orsakar ökad benresorption.
 • Förutom benvävnad och tarmslemhinna har även ett flertal andra vävnader vitamin D-receptorer till vilka den aktiva hormonella formen av vitamin D, kalcitriol, binder.

Beställ ett läkemedelsprov

Vill du veta mer om Divisun och boka ett möte med en av våra produktspecialister?


Referenser

1. Lorentzon, M et al. D-vitaminbehandling och skeletthälsa – svenska riktlinjer behövs. Rekommendationer från Svenska osteoporossällskapets kliniska expertgrupp. Läkartidningen. 2014;111:CW6C.
2. www.slv.se, BAKGRUND, PRINCIPER OCH ANVÄNDNING Nordiska närings-rekommendationer 2012 – REKOMMENDATIONER OM NÄRING OCH FYSISK AKTIVITET
3. Divisun produktresumé, fass.se.
4. Bischoff-Ferrari HA et al, A pooled analysis of vitamin D dose requirements for fracture prevention. N Engl J Med. 2012 Jul 5;367(1):40-9.)


Divisun® (kolekalciferol). Rx. F. Beredningsform: Tablett. ATC-kod: A11C C05. Indikation (800 IE): Profylax och behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar. Som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D-brist, tilläggsbehandling med kalcium bör då övervägas. Indikation (2000 IE): Behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar. Rekommenderad dosering: 1 tablett dagligen. Högre doser kan behövas för att uppnå önskad serumnivå av 25(OH)D. Den dagliga dosen bör inte överskrida 4000 IE. Innehåll: 1 tablett innehåller: kolekalciferol 800 IE respektive 2000 IE (motsvarande 20 respektive 50 mikrogram vitamin D3). Förpackningsstorlekar (800 IE): 90 tabletter i blister. 250 tabletter i plastburk. Förpackningsstorlekar (2000 IE): 90 tabletter i blister. Datum för översyn av produktresumé: 2017-02-27. För ytterligare information och pris se www.fass.se.

Ladda ned Divisun 2000IE doskort

Här hittar du doskortet för Divisun 2000IE i nedladdningsbart pdf-format.

Ladda ned doskort (pdf)

Behandlingsindikation1

 • Brist:
  25(OH)D <25 nmol/l. Behandlingsindikation föreligger.

 • Insufficiens:
  25(OH)D 25–50 nmol/l. Behandlingsindikation finns om annan serumbiokemi (nivåer av t.ex. kalcium, alkaliska fosfataser [ALP] eller parathormon [PTH]) är påverkad.

 • Sufficiens:
  25-OH-D >50 nmol/l.

Riskgrupper för D-vitaminbrist1

 • Individer som använder heltäckande kläder, undviker solexponering eller har mörk hudfärg.

 • Äldre som sällan vistas utomhus eller som bor på särskilt boende.

 • Patienter med höftfraktur.

 • Patienter med malabsorption (beroende på t.ex. celiaki, inflammatorisk tarmsjukdom eller gastrisk bypasskirurgi)

 • Patienter med lever- eller njursvikt.

 • Patienter med viss läkemedelsbehandling, inkluderande antiepileptika, kortison, antimykotika och HIV-läkemedel.

 

D-vitamin bör analyseras hos patienter i riskgrupper, speciellt vid följande symtom och/eller tecken:

 • Symmetrisk proximal muskuloskeletal värk.

 • Muskelsvaghet, t ex svårigheter att resa sig utan stöd från stol eller gångsvårighet.*

 • Falltendens hos äldre.

 • Förekomst av hypokalcemi och/eller sekundär hyperparatyreoidism.

*Observera dock att om patienten har uttalad muskelsvaghet som leder till gångsvårigheter (vaggande gång) och muskuloskeletal värk, där man konstaterar D-vitaminbrist med sekundär hyperparatyreoidism och eventuellt förhöjda alkaliska fosfataser (ALP), bör osteomalaci misstänkas och remiss till specialistklinik övervägas.