DIVISUN

Trots att D-vitaminbrist kan förebyggas är det ett vanligt förekommande tillstånd hos vissa riskgrupper1. Divisun, som ingår i läkemedelsförmånen, är en tablettformulering som är enkel att dosera och administrera och därmed underlättar både behandling och förebyggande av D-vitaminbrist.

INDIKATION

Profylax och behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar. Vitamin D-brist definieras som serumnivå av 25-hydroxykolekalciferol (25(OH)D)  <  25 nmol/.

Verksamma ämnen i Divisun: kolekalciferol (vitaminD3) 800 IE (motsvarande 20 mikrogram vitamin D3.

Övrigt: Hjälpämnen med känd effekt:1 tablett innehåller isomalt 91,0 mg och sackaros 1,68 mg.

ETT LÄKEMEDEL FÖR BÅDE PROFYLAX OCH BEHANDLING

Med två styrkor täcker Divisun upp dagsbehovet av D-vitamin, både vid profylax och för behandling av brist. En tablett Divisun 800 IE dagligen säkerställer det dagliga minimibehovet hos riskgrupper2,4. Nya styrkan Divisun 2000 IE är framtagen för att ytterligare underlätta behandling av patienter med D-vitaminbrist3.

Endast 1-2 tabletter dagligen behövs vanligtvis för att uppnå adekvata serumnivåer. Dosinställning görs genom att kontrollera serumnivån av 25(OH)D med en ny mätning vid 3-4 månader (5 halveringstider i plasma) efter insatt behandling för att observera huruvida målnivån uppnåtts eller om dosen behöver justeras1. Divisun ingår i högkostnadsskyddet.

BEHANDLING AV D-VITAMINBRIST

DIVISUN 800 IE

Indikation: Profylax och behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar eller som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för D-vitaminbrist i kombination med kalcium. Dosering: 1 tablett dagligen. Högre doser kan behövas för att uppnå den önskade serumnivån av 25(OH)D. Daglig dos bör ej överstiga 5 tabletter.

DIVISUN 2000 IE

Indikation: behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar. Dosering: 1 tablett dagligen. Anpassas efter önskad serumnivå av 25(OH)D, bristtillståndets allvarlighetsgrad samt patientens svar på behandlingen. Daglig dos bör ej överstiga 2 tabletter.

KONTRAINDIKATIONER

 • Sjukdomar och/eller tillstånd som leder till hyperkalcemi eller hyperkalciuri
 • Njursten
 • Nefrokalcinos
 • Hypervitaminos D
 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne*

*Pregelatiniserad majsstärkelse, isomalt (E 953), magnesiumstearat, sackaros, natriumaskorbat, triglycerider (medellånga kedjor), kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumstärkelseoktenylsuccinat (E 1450), all-rac-alpha-tokoferol>

Under kontraindikationer kommer bilden på förpackningen och den så kallade måstetexten.

Divisun 800 IE (kolekalciferol). Rx. F. ATCkod: A11C C05. Indikation: Profylax och behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar. Styrka: 1 tablett innehåller: kolekalciferol 800 IE. Produktresumén är granskad 2017-02-27. För ytterligare information och pris, se www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00.

Divisun 2000 IE (kolekalciferol). Rx. F. ATC kod: A11C C05. Indikation: Behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar. Styrka: 1 tablett innehåller: kolekalciferol 2000 IE. Produktresumén är granskad 2016-06-09. För ytterligare information och pris, se www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020

 • REFERENSER

  1. Lorentzon, M et al. D-vitaminbehandling och skeletthälsa – svenska riktlinjer behövs. Rekommendationer från Svenska osteoporossällskapets kliniska expertgrupp. Läkartidningen. 2014;111:CW6C.
  2. www.slv.se, BAKGRUND, PRINCIPER OCH ANVÄNDNING Nordiska närings-rekommendationer 2012 – REKOMMENDATIONER OM NÄRING OCH FYSISK AKTIVITET
  3. Divisun produktresumé, fass.se.
  4. Bischoff-Ferrari HA et al, A pooled analysis of vitamin D dose requirements for fracture prevention. N Engl J Med. 2012 Jul 5;367(1):40-9.)

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ