FRAX OCH OSTEOPOROS


FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) är ett diagnostiskt verktyg och är ett komplement till densitometri för att ge en mer rättvisande bedömning av frakturrisken hos osteoporospatienter.

d-vitaminbristimage from: Adobe Stock

Det är en algoritm som analyserar kliniska riskfaktorer och kan kombineras med en
DXA-undersökning (BMD) av lårbenshalsen. Med hänsyn till riskfaktorerna (med eller utan uppgift om BMD) beräknar FRAX den 10-åriga sannolikheten för en höftfraktur eller osteoporosfraktur i överarmen, handleden eller höften, eller en kotfraktur. Algoritmen beräknar också sannolikheten för att en fraktur ska leda till döden. En FRAX-bedömning som inkluderar BMD från lårbenshalsen ger det mest korrekta estimatet.

FRAX baseras på riskfaktorer för primär osteoporos som ålder, kön, etnicitet, kroppslängd, vikt, BMI, tidigare fragilitetsfrakturer (framförallt i höften, handleden och ryggraden) samt om höftfrakturer går i släkten. Modellen tar också hänsyn till sekundära riskfaktorer som reumatoid artrit, sköldkörtelsjukdomar, obehandlad hypogonadism hos män och kvinnor, samt användning av orala glukokortikoider, liksom livsstilsfaktorer som rökning och alkoholmissbruk.

Förutom de kliniska riskfaktorerna kan patientens hemland inkluderas i uträkningen, eftersom frakturrisken varierar betydligt mellan olika geografiska platser. I många länder där fraktur- och mortalitetsfrekvensen är känd används individuella FRAX-modeller.

FRAX OCH KLINISKA RIKTLINJER

FRAX-värdet, eller den 10-åriga frakturrisken, anges som en procentandel. FRAX-värdet kan användas inom vården som underlag för beslut om BMD-mätning, eller behandling. Socialstyrelsens rekommenderar de facto att hälso- och sjukvården vid misstanke om osteoporos, använder sig av FRAX-verktyget för att bedöma frakturrisken. Myndigheten anser att benspecifik behandling i syfte att minska frakturrisken bör övervägas för patienter med en FRAX-risk >15 % i kombination med låg bentäthet.

FRAX rekommenderas som ett diagnostiskt redskap för postmenopausala kvinnor och män över 50 års ålder, men har validerats för användning på män och kvinnor i åldern 40-90 år. Algoritmen är mest rättvisande för patienter med låg BMD i lårbenshalsen, eftersom den tenderar att underskatta frakturrisken hos patienter som har relativt normal BMD i lårbenshalsen men låg BMD i ländryggen.

FRAX-MODELLENS BEGRÄNSNINGAR

FRAX är lättillgängligt och enkelt att använda, genererar snabbt en uppskattad frakturrisk och är kostnadseffektivt. Dock räknar modellen inte in fallrisk och tar inte heller hänsyn till vissa riskfaktorer, till exempel antalet tidigare frakturer och i vilken utsträckning patienten har använt tobak och alkohol, eller exponerats för glukokortikoider, vilket kan påverka frakturrisken betydligt. Av den anledningen kan FRAX inte ersätta den kliniska bedömningen. En annan av FRAX-modellens begränsningar är att den bara använderT-score från BMD i lårbenshalsen, trots att BMD i ländryggen ofta mäts med DXA och används i flera kliniska riktlinjer.

Den mest sofistikerade versionen av verktyget är datorbaserat och finns på internet men flera förenklade pappersversioner kan också laddas ner från FRAX hemsida.

MER OM FRAX

FRAX-verktyget har tagits fram av för att uppskatta frakturrisken för en patient. FRAX-algoritmen ger 10-årssannolikheten för fraktur. Resultatet är sannolikheten att få höftfraktur inom 10 år och sannolikheten att få en ”osteoporotisk fraktur” (klinisk kot-, handleds-, höft- eller överarm/axel-fraktur).

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020